Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin sklepu internetowego www.BazarDekoracji.pl

Polityka prywatności sklepu internetowego BazarDekoracji.pl dostępna jest na dole każdej strony sklepu w kolumnie INFORMACJE lub tu.

Regulamin sklepu internetowego BazarDekoracji.pl

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; Klientem Sklepu może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.
2. Sprzedający – Katarzyna Gańko prowadząca firmę KOBA Katarzyna Gańko, z siedzibą pod adresem: Hipolitów, ul. Leśna 43, 05-074 Halinów, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 822-155-66-16, REGON: 146673875, reprezentowana przez Katarzynę Gańko, numer telefonu Biura Obsługi Klienta: +48 662 180 630; adres poczty elektronicznej: sklep@bazardekoracji.pl
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BazarDekoracji.pl
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem http://www.bazardekoracji.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Konsument – w rozumieniu Art.22[1] Kodeksu Cywilnego, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób dostawy i sposób płatności, miejsce wydania Towaru, dane Klienta;
12. Dostawa – usługa dostarczenia Klientowi przez Sprzedawcę Towaru będącego przedmiotem Umowy; sposób Dostawy wskazuje Klient podczas składania Zamówienia. Sposoby Dostawy opisane są szczegółowo na podstronie "Koszty dostawy";
13. Przedsiębiorca - podmioty dokonujące zakupów związanych bezpośrednio z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.

Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Zapisy Regulaminu są dla nich wspólne za wyjątkiem przypadków wprost w Regulaminie wskazanych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.bazardekoracji.pl. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na podstronie "Regulamin sklepu" oraz jest udostępniany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
2.2. Niniejszy Regulamin jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.bazardekoracji.pl, prowadzony jest przez Sprzedającego – Katarzynę Gańko właścicielkę firmy KOBA Katarzyna Gańko, z siedzibą pod adresem: Hipolitów, ul. Leśna 43, 05-074 Halinów, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP:822-155-66-16, REGON: 146673875, reprezentowaną przez Katarzynę Gańko.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 10 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej;
b) w używanej przeglądarce internetowej włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do poprawnego wyświetlania strony sklepu to 1024 x 768 pikseli, d) dla urządzeń mobilnych korzystanie ze sklepu możliwe jest także za pomocą aplikacji mobilnej, dostępnej do bezpłatnego pobrania pod adresami: iTunes Preview (dla systemów iOS) oraz Google Play (dla systemów Android). 2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu (zakładka "Regulamin sklepu") oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy zawartej przez Klienta z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
2.11. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towary wolne od wad.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Klient może korzystać ze Sklepu po dokonaniu rejestracji lub złożyć zamówienie bez rejestracji.
3.2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu (podstrona "Zarejestruj się"). Rejestracja konta Klienta jest potwierdzana wiadomością wysyłaną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty e-mail Klienta, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji.
3.3. Podczas rejestracji a także przy zakupie bez rejestracji wyrażana jest zgoda na treść Regulaminu oraz następuje podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
3.4. Dokonanie rejestracji w Sklepie umożliwia Klientowi dodatkowe funkcje, takie jak: śledzenie historii zamówień, dodawanie różnych adresów dostaw, lista ulubionych produktów („przechowalnia”). Szczególnym przywilejem wynikającym z rejestracji konta Klienta jest udział w systemie rabatowym, opisanym szczegółowo na podstronie "Program rabatowy".
3.5. Podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak niezbędne zarówno do rejestracji konta Klienta, jak i do składania w Sklepie zamówień za pośrednictwem konta Klienta oraz bez rejestracji.
3.6. Sprzedający może pozbawić Klienta – Przedsiębiorcę prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura składania zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. Zamówienia powinny być składane za pośrednictwem strony Sklepu, znajdującej się pod adresem http://www.bazardekoracji.pl lub w przypadku urządzeń mobilnych, alternatywnie za pomocą aplikacji mobilnej, którą można pobrać z adresów wymienionych w pkt. II ust. 2.5 d) niniejszego Regulaminu.
4.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
4.3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wykonać przynajmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) wybór zamawianych towarów i określenie ich ilości;
b) wybór sposobu dostawy;
c) wybór sposobu płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy (podanie adresu dostawy);
e) finalizacja procesu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru, jak również zmiany sposobu dostawy, sposobu zapłaty, adresu dostawy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy;
e) czasu dostawy;
f) danych Kupującego oraz danych wysyłkowych.
4.7. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Klient na podany przez siebie w formularzu danych osobowych adres poczty elektronicznej otrzymuje od Sprzedającego wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z treścią niniejszego Regulaminu.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10. Po zawarciu umowy, możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu jest zależna od etapu realizacji zamówienia:
a) w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta – Klient posiadający zarejestrowane konto ma możliwość samodzielnej edycji zamówienia, poprzez skorzystanie z funkcji „Edytuj zamówienie” dostępnej z poziomu panelu konta Klienta przy bieżącym zamówieniu w historii zamówień; Klient posiadający konto, jak również Klient nie posiadający zarejestrowanego konta w Sklepie może zgłosić chęć dokonania zmian w złożonym zamówieniu drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, w tym celu należy wskazać szczegółowo zakres zmian;
b) w przypadku, gdy realizacja zamówienia została już rozpoczęta, możliwość dokonania modyfikacji zamówienia jest ustalana indywidualnie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
4.11. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, którego szczegółowe zasady opisane zostały w pkt. VII niniejszego Regulaminu.

V. Realizacja zamówienia i dostawa
5.1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych liczonych od dnia dokonania zamówienia i opłacenia ceny, z zastrzeżeniem pkt. V ust.5.2. Dni robocze są to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5.2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie wskazanym w pkt. V ust. 5.1., Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną. W takim przypadku termin realizacji nie może być dłuższy niż 60 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem – 30 dni. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. W tej sytuacji Klientowi przysługuje alternatywnie prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.
5.3. Realizacja zamówienia złożonego za pobraniem następuje niezwłocznie (nie później niż w terminie 4 dni roboczych) po otrzymaniu przez Klienta od Sprzedającego wiadomość e-mail zatytułowanej "Potwierdzenie złożenia zamówienia", realizacja zamówienia płatnego przelewem na konto lub płatnego za pośrednictwem płatności elektronicznych, w tym kart płatniczych następuje niezwłocznie (nie później niż w terminie 4 dni roboczych) po wpłynięciu należności za zamówienie na konto Sprzedającego lub po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o prawidłowym dokonaniu płatności przez Klienta.
5.4. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.5. Dostawa Towarów odbywa się  w sposób wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Dostępne formy i koszty dostawy opisane są szczegółowo na podstronie "Koszty dostawy". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.6. Termin realizacji dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy. Szczegółowe informacje przedstawione są na podstronie "Koszty dostawy". Dodatkowo terminy dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.7. Sklep umożliwia również osobisty odbiór Towaru będącego przedmiotem Umowy. Szczegóły odbiorów osobistych opisane są na podstronie "Koszty dostawy".
5.8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na trwałym nośniku (na podany adres e-mail) potwierdzenia zamówienia, zawierającego jego specyfikację i niniejszy Regulamin, oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu sprzedaży (paragonu fiskalnego, lub jeśli Klient wskazał to w zamówieniu - faktury VAT). Klient powinien wskazać dokument sprzedaży, jaki chce otrzymać (paragon fiskalny lub fakturę VAT), w formularzu podczas składania zamówienia. Sprzedający może wystawić fakturę VAT w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wystawienia paragonu fiskalnego.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Dostępne formy i koszty dostawy opisane są szczegółowo na podstronie "Koszty dostawy". Dodatkowo, koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.
6.2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów, do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży, a także do przyznawania i zmiany Klientom indywidualnych rabatów. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany ceny, promocji lub wyprzedaży.
6.3. Promocje i rabaty w sklepie nie łączą się, chyba, że postanowienia danej promocji wyraźnie stanowią inaczej.
6.4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego, wyszczególniony na podstronie "Formy płatności";
b) płatnością za pośrednictwem jednego z akceptowanych przez Sklep w momencie składania zamówienia systemów płatności elektronicznych, wyszczególnionych na podstronie "Formy płatności";
c) kartą płatniczą, których rodzaje akceptowane przez Sklep w momencie składania zamówienia wyszczególnione są na podstronie "Formy płatności";
d) za pobraniem (gotówką przy odbiorze zamówienia u przedstawiciela firmy spedycyjnej).
6.5. W przypadku płatności przelewem na konto, płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, termin zapłaty wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
6.6. Jeżeli zapłata nie zostanie uiszczona w terminie podanym w pkt. VI. ust. 6.5., Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz anulowania zamówienia Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie stosownej wiadomości na podany adres e-mail.

VII. Prawo odstąpienia od umowy – postanowienia dotyczące Konsumenta
7.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VII ust. 7.7. oraz ust.7.11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
7.2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.3. Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Informacja o odstąpieniu od umowy) na formularzu odstąpienia od umowy, dostarczonym przez Sprzedającego w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, dostępnym do pobrania pod następującym linkiem Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub w dowolnej innej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta. Skorzystanie z dostarczonego przez Sklep formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
7.4. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres e-mail podany przy zawarciu Umowy lub podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy uznaje się ją za niezawartą.
7.6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed przyjęciem przez Sprzedającego oferty zawarcia Umowy, oferta przestaje być wiążąca.
7.7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
7.8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów zapłaty, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.10. Konsument korzystający z odstąpienia od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7.11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.
7.12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub gdy Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta.
7.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności, o których mowa w następujących punktach powołanego przepisu tj.: (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i realizacji zamówień
8.1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane między innymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
8.2. Oświadczenie lub żądanie Konsumenta ( stanowiące reklamację) może być złożone w dowolnej formie w szczególności formie pisemnej czy też za pomocą poczty elektronicznej i w celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji prosimy, aby zawierało uzasadnienie zgłaszanej reklamacji oraz dane umożliwiające identyfikację Umowy, której dotyczy.
8.3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może dostarczyć Towar wadliwy na koszt Sprzedającego na adres: KOBA Katarzyna Gańko, Hipolitów, ul. Leśna 43, 05-074 Halinów.
8.4. Koszt usunięcia wady lub wymiany Towaru na wolny od wad ponosi Sprzedający w przypadku reklamacji Konsumenta, a w pozostałych przypadkach koszt reklamacji ponosi Klient.
8.5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru kupującemu.
8.6. Sprzedający ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta o żądaniu obniżenia ceny, żądania usunięcia wady lub żądania wymiany Towaru na wolny od wad, w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Sprzedający nie ustosunkuje się do oświadczenia lub żądania Konsumenta, przyjmuje się, że uznał je za uzasadnione. W tym okresie Sprzedający zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].
8.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta będącego przedsiębiorcą są błędne lub niepełne. Również wtedy, gdy przesyłka nie została odebrana przez Klienta w terminie. Ponowne wysłanie zamówionego towaru jest możliwe dopiero po opłaceniu przez Klienta kosztów ponownej przesyłki i pokryciu kosztów dostarczenia zwrotu.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
9.1. Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).
9.2. Sprzedający zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sprzedającego w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sprzedający podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sprzedający wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.
9.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
9.4. Sprzedający w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
9.5. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać w szczególności pisemnie na adres: KOBA Katarzyna Gańko, Hipolitów, ul. Leśna 43, 05-074 Halinów; mailowo pod adres sklep@bazardekoracji.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu.
10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W tym okresie Sprzedający zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].

XI. Ochrona danych osobowych
11.1. Administratorem danych osobowych Konsumenta zbieranych przez Sklep w celu realizacji Umowy jest Sprzedający.
11.2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Konsumenta w celu realizacji Umowy (rejestracji konta Klienta, realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną) oraz w przypadku wyrażenia zgody także do subskrypcji newslettera (otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną). Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i zgody wyrażonej przez Klienta.
11.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji, a także do wystąpienia w formie pisemnej do Administratora danych z żądaniem usunięcia swoich danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11.4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy.
11.5. Sprzedający chroni dane osobowe Klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne.

XII. Postanowienia końcowe
12.1. Wszystkie zdjęcia i teksty umieszczone na stronach sklepu internetowego BazarDekoracji.pl są własnością Sprzedającego. Kopiowanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.
12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.5. Postanowienia niniejszego regulaminu określające prawa lub obowiązki Klienta sprzeczne z prawami Konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.
12.6.  Sprzedający zastrzega sobie możliwości do zmian Regulaminu w każdym czasie. Klienta wiążą postanowienia tego Regulaminu który obowiązywał w Sklepie na dzień dokonywania zakupu towaru przez Klienta.

Okazje.info
Pobieranie danych...
pixel